شماره فاکتور:
تاریخ:
فی طلا در تاریخ خرید: ریال
مبلغ کل: ریال
وضعیت:

طلاها

قیمت نهایی = (فی طلا + اجرت + سود + مالیات) × وزن

جمع هزینه‌ها

جمع قیمت طلاها
ریال
جمع خدمات اختصاصی
0
ریال
تخفیف
ریال
هزینه حمل و نقل
ریال
کمیسیون خرید اقساطی
ریال
جمع کل
0
ریال
جمع کل به حروف:
اصلاحیه وزن
0
ریال
اصلاحیه قیمت
0
ریال
جمع قیمت طلا: 0٪
جمع هزینه‌های اختصاصی: 0٪
هزینه‌های حمل و نقل:‌ 0٪
کمیسیون خرید اقساطی:0٪

آدرس ارسال سفارش